#MDW2020

#HHW2020

Open Call 2021 - What's up Sweden

You can apply for a 3 weeks residency or to present an already existing performance at Malmö Dance Week 2021. Application deadline June 30th 2021

June 30, 2021

Application can be in English or Swedish.

For Swedish Scroll down

You can apply for a 3 weeks residency or to present an already existing performance at Malmö Dance Week2021.

Application deadline June 30th 2021

 

Malmö Dance Week opens up for two open calls in collaboration with Riksteatern Skåne, Dansstationen and Skånes Dansteater during autumn of 2021.

 

You can apply for:

 

1.Three weeks production residency to produce a new work or explore an artistic idea

• Production support SEK 50,000

• Accommodation and your own chef

• Free workshops and coaching

• Accommodation and entry throughout Hip HopWeekend

 

2. With a finished performance, piece or showcase that is shown during Malmö Dance Week

• Paid performance

• Travel and accommodation

• Fully equipped stage

 

Deadline for applications is 30 June

Decisions will be made in early July

 

 

Open call for production residence

Three weeks production residency where you get the opportunity to work out an artistic idea and provide with the tools you need.

Date: October 18th - November 4th

Place: The 18 – 31 th October Skillinge Teater and the 1-4th November Bastionen, Malmö.

 

What's included

•Production support of SEK 50,000, paid against invoice

•Two weeks residency in a dance studio with basic equipment at Skillinge Theater with accommodation and your own chef.

•Four days in a basic equipped blackbox at Bastionen with existing technology.Basic equipment includes simple lighting, sound, (dance mat) and technical support on occasion. Accommodation and per diem are included.

•Open viewing at Bastionen for invited people in the industry.

•Meet some of Skåne's Dansteater's dancers and choreographers for discussion and exchange about choreography.

•Access to all professional classes at Danscentrum Syd during Malmö Dance Week.

•Participants will also be offered tickets and accommodation during Hip HopWeekend the 5-7th November.

 

Application requirements

•Dancers, dance artists and choreographers who are active in the street dance genre in Sweden

•You must be available on the dates announced by the residence.

•A maximum of four people can participate.

•You apply with two parts that are sent in together in PDF format.

•Deadline for applications: 30 June

•Decisions will be made in early July

 

Part 1 - Answer the questions:

•who is applying for the residence??

•how many participants are you? (maximum limit is four people)

•What do you want to use the residence time for?

•What are your expectations of the residence?

•Contact information (name, address, telephone number and email)

 

Part 2

•Description of your artistic idea, what you want to explore / develop during your residency. You apply in the format that you think best represents your idé. It can be a video presentation (sent as a link) or a written presentation.The layout is decided by the applicant himself.

•CV or equivalent

 

The application should be sent in PDF format to moa@malmodanceweek.se

A merited selection group will together choose which application will be awarded the place.

For questions contact Moa Söllgård moa@malmodanceweek.se

 

Announcement for finished performances, works and showcases

Now we are looking for shorter and longer, finished performances, pieces and showcases for What´s up Sweden during Malmö Dance Week 2021

 

Paid Perfomance

Date: The 3 th or 4th November

Location: Dansstationen or Bastionen, Malmö

 

What's included

• The performance is paid, paid against invoice.

• Travel and accommodation.

• Access to basic equipment stage. Any wishes and needs can be discussed. Basic equipment includes simple lighting, sound, (dance mat) and technical support on occasion.

• Access to the rehearsal studio is available if needed.

 

Application requirements

 

• Dancers, dance artists and choreographers who are active in the street dance genre in Sweden can apply.

• It must be a finished performance, work or showcase.

• You must be available on both dates announced.

• Deadline for applications: 30 June

• Decisions will be made in early July

 

Application

 

• Submit a description of the performance, piece or showcase.

• Credit.

• Length of the number.

• Technical rider, specifications and any other wishes.

• Recorded material and any images.Preferably the whole number, alternative recording from rehearsal or trailer.Sent as a link via Vimeo or similar.

 

 

The application is sent in one piece in PDF format to moa@malmodanceweek.se

A merited selection group will together choose which application will be awarded the place.

For questions contact Moa Söllgård moa@malmodanceweek.se

 

 

Iver follows the Swedish Public Health Agency's recommendations regarding Covid-19,as reservations for any changed conditions may need to be made.

 

With support from The Swedish Arts Council, Region Skåne, The City of Malmö and Riksteatern Skåne

In Swedish:

Nu öppnar Malmö Dance Week upp för två open calls i samarbete med Riksteatern Skåne, Dansstationen och Skånes Dansteater med start hösten 2021.

Du kan söka:

1. Tre veckors produktionsresidens för att ta fram ett nytt verk eller utforska en konstnärlig idé

 • Produktionsstöd 50.000 kr
 • Boende och egen kock
 • Gratis workshops och coaching
 • Boende och inträde under hela Hip Hop Weekend

2. Med en färdiga föreställning, verk eller showcase som visas under Malmö Dance Week

 • Gage
 • Resa och boende
 • Fullt utrustad scen

Sista ansöknings datum 30 juni

Beslut tas i början av juliUtlysning för produktionsresidens

Tre veckors produktionsresidens där man får möjlighet att jobba fram en konstnärlig idé och få de hjälpmedel som behövs.

Datum: 18 oktober - 4 november

Plats: 18 - 31 oktober Skillinge Teater och 1-4 november Bastionen, Malmö.

Vad ingår

 • Produktionsstöd på 50.000 kr, utbetalas mot faktura
 • Två veckors residens i basutrustad danssal på Skillinge Teater med boende och egen kock.
 • Fyra dagar i basutrustad blackbox på Bastionen med befintlig teknik. Basutrustning inkluderar enkelt ljus, ljud, (dansmatta) och teknisk support vid tillfälle. Boende och traktamente ingår.
 • Öppen residensvisning på Bastionen för inbjudna branschmänniskor.
 • Träff med några av Skånes Dansteaters dansare och koreografer för diskussion och utbyte om koreografi.
 • Tillgång till alla proffsklasser på Danscentrum Syd under Malmö Dance Week.
 • Deltagarna erbjuds även biljetter och boende under Hip Hop Weekend 5-7 november.


Ansökningskrav

 • Dansare, danskonstnärer och koreografer som är verksamma inom streetdansgenren i Sverige
 • Man ska vara tillgänglig de datum som residensen utlyser.
 • Max fyra personer kan delta.
 • Man ansöker med två delar som skickas in tillsammans i PDF format.
 • Sista ansökningsdatum: 30 juni
 • Beslut tas i början av juli

Del 1 - Svara på frågorna:
 • Vem är du/ni som söker?
 • hur många deltagare är ni? (maxgräns är fyra personer)
 • Vad vill ni använda residenstiden till?
 • Vad är era förväntningar av residenset?
 • Kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och mail)


Del 2

 • Beskrivning av er konstnärliga idé, vad ni vill utforska/ta fram under er residenstid. Man ansöker i det format som man tycker representerar sitt format bäst. Det kan vara en videopresentation (skickas som länk) eller en skriftlig presentation. Uppläget bestämmer den ansökande själv.
 • CV eller motsvarande


Ansökan skickas i PDF-format till moa@malmodanceweek.se

En meriterad urvalsgrupp kommer tillsammans utse vilken ansökning som tilldelas platsen.
För frågor kontakta Moa Söllgård moa@malmodanceweek.se


Utlysning för färdiga föreställningar, verk och showcases

Nu söker vi efter kortare och längre, färdiga föreställningar, verk och showcases till What´s up Sweden under Malmö Dance Week 2021

Gage utgår.

Datum: 3 eller 4 November

Plats: Dansstationen eller Bastionen, Malmö

Vad ingår
 • Gage utgår, utbetalas mot faktura.
 • Resa och boende.
 • Tillgång till basutrustad scen. Eventuella önskemål och behov kan diskuteras. Basutrustning inkluderar enkelt ljus, ljud, (dansmatta) och teknisk support vid tillfäll.
 • Tillgång till repstudio finns vid behov.

Ansökningskrav

 • Dansare, danskonstnärer och koreografer som är verksamma inom streetdans genren i Sverige kan ansöka.
 • Det ska vara en färdig föreställning, verk eller showcase.
 • Man ska vara tillgänglig båda datumen som utlyses.
 • Sista ansökningsdatum: 30 juni
 • Beslut tas i början av juli

Ansökan

 • Skicka in en beskrivning av föreställningen, verket eller showcasen.
 • Credit.
 • Längd på numret.
 • Teknisk rider, specifikationer och ev övriga önskemål.
 • Inspelat material och eventuellt bilder. Helst hela numret, alternativ inspelning från repetition eller trailer. Skickas som en länk via Vimeo eller liknande.


Ansökans skickas i ett stycke i PDF-format till moa@malmodanceweek.se

En meriterad urvalsgrupp kommer tillsammans utse vilken ansökning som tilldelas platsen.
För frågor kontakta Moa Söllgård moa@malmodanceweek.se

Iver följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Covid-19 då reservationer för eventuellt ändrade förutsättningar kan behöva göras.

Med stöd av Kulturrådet, Region Skåne, Malmö Stad och Riksteatern Skåne

No items found.

FOLLOW us on social media

Follow us @malmodanceweek and @hip_hop_weekend

INSTAGRAM
No items found.